หน้าเว็บ

อยากเล่าให้ฟัง ...ผู้บริหารยุคใหม่...

โรงเรียนต้นแบบในฝันเขามีอะไรดี...อยากเล่าให้ฟัง...เมื่อเดือนที่แล้ว  ดิฉันมีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน พบครูมาลีเล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน มีหลายอย่างที่ภายในโรงเรียนเปลี่ยนไป สิ่งแรกที่เธอบอกคือหลังจากการประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบมีสิ่งที่เปลี่ยนไปมากเลย ความรู้สึกขณะนั้นอยากรู้มากเลยว่าเปลี่ยนอย่างไร  เลยตั้งคำถามเริ่มต้นเก็บข้อมูลทันทีว่า
Nancy : "เปลี่ยนยังไงคะ"
ครูมาลี : เปลี่ยนซิคะท่านสอนอ. ผอ. ช่วยหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้คณะครูเรา พัฒนาห้องปฏิบัติการตามที่เสนอขอ  ครูในการทำงานมีความสุข  ไม่เครียด  ผอ.หาอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ตามที่ครูขอ
Nancy : น้องขออะไรจากท่าน ผอ.คะ
ครูมาลี : หนูขอคอมพิวเตอร์มาไว้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพราะวันที่อาจารย์มาประเมินที่ห้องหนูมีตัวเดียว ไม่พอกับนักเรียน เวลาเด็กมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลขณเรียน ห้องหนูมีนักเรียน 35 คน
Nancy : แล้วครูคนอื่น ๆ เขาขอได้เหมือนเธอหรือเปล่า
ครูมาลี : ได้เหมือนกันค่ะ แต่เราจะขอไม่เหมือนกัน อีกอย่างคือ ผอ.ไม่ควบคุมการทำงานของเราให้พวกเราทำงานอย่างมีความสุข ให้เราคิดตัดสินใจเองได้ เมื่อก่อนจะต้องทำตามที่ท่านสั่ง หากอยากจะทำอะไรเกินกว่าที่บอกจะต้องบอกและได้รับอนุมัติก่อน เดี๋ยวนี้ท่านเดินดู ขาดเหลืออะไรให้บอกท่าน  ท่านพยายามขอบริจาค หามาให้เรา ก็สงสารท่านเหมือนกัน ไม่รู้ว่าเป็นหนี้เท่าไหร่
Nancy :   โชคดีจังเลยที่ผอ. ช่วยเหลือสนับสนุน  ห้องปฏิบัติการเปลี่ยนไปมากเลย  แล้วนี่น้องคิดปรับเปลยี่ยงานในห้องนี้เพิ่ม(ปฏิบัติการวิทย์) คนเดียวเลยเหรอคะ
ครูมาลี : ไม่หรอกค่ะ เราช่วยกันคิด ครูที่สอนวิทยาศาสตร์ด้วยกันช่วยกันออกแบบและมีครูอ้วนที่เป็นครู ICT มาช่วยอีกแรงหนึ่ง
Nancy : น้องเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงอีกคะในโรงเรียนเรา
ครูมาลี : หลายอย่างค่ะ อันแรกคือไม่เห็นมีโครงการไหนที่ครูลงมาช่วยกันทำงานพัฒนานักเรียนมากขนาดนี้ทั้งโรงเรียนเลย   เด็กเราก็เปลี่ยน คือมีจิตอาสาถามหางานที่จะช่วยเหลือครูและงานเพื่อน ๆ ที่มอบหมาย และเด็กกล้าแสดงออก ห้องเรียนพร้อมเรียนมีสื่อมากขึ้น โรงเรียนสวย ชุมชนให้ความร่วมมือดีมากเวลามีกิจกรรมในโรงเรียน
Nancy : ผลเป็นทางบวกว่างั้นเหอะ ?
ครูมาลี : ค่ะ และเดี๋ยวนี้โรงเรียนเรามีครูและนักเรียนโรงเรียนอื่นมาดูงานบ่อยมาก
Nancy :  สรุปคือโรงเรียนและผอ.ของเธอเปลี่ยนไปว่างั้นเหอะ?
ครูมาลี : ค่ะ ท่านสอ นอ โดยเฉพาะ ผอ.
Nancy :  นั่นแหละผู้บริหารโรงเรียนของเธอท่านเป็นผู้บริหารยุคใหม่...
ครูมาลี : ผู้บริหารยุคใหม่ เหรอ
Nancy :  ค่ะ ดูจากประการแรก ท่านเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการ ควบคุมหารทำงาน เป็นการกระจายอำนาจภาวะผู้นำในโรงเรียน ในการตัดสินใจการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน  ประการที่ สอง ท่านประสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของครูให้ครูทำงานเป็นทีม เช่นทีมครูวิทยาศาสตร์และครู ICTระดมความคิดการพัฒนาในห้องนี้  และประสานกับหน่วยงานภายนอกเข้มมามีส่วนร่วม  หาอุปกรณ์ให้พวกเธอ และประการที่สาม คือท่านสร้างเครือข่ายพันธมิตร เปิดให้โรงเรียนอื่น  ๆมาศึกษาดูงาน นักเรียนโรงเรียนอื่นได้มาเรียนด้วย   นั่นแหละสุดยอดของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่
ครูมาลี :  โรงเรียนของเราโชคดีมากค่ะท่าน สอนอ ที่มีผู้บริหารแบบนี้
           รู้สึกปลื้มใจอย่างไม่รู้จะบรรยายยังไง  เพราะในฐานะผู้ที่เดินเข้าออกโรงเรียนอยู่บ่อย ๆ และเห็นพัฒนาการของโรงเรียน บุคลากร เปลี่ยนไปในเชิงบวก   สิ่งสำคัญที่สุดคือ บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งจะส่งผลให้ครูมีพฤติกรรมที่แสดงออกต่อการทำงานในเชิงบวกด้วย ทัศนะคติที่เปลี่ยนจะส่งผลต่อการทำงานร่วมกันในองค์กร  เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  นั่นคือผู้บริหาร ครู ปฏิรูปการทำงาน   คงอีกไม่นาน คุณภาพของผู้เรียนน่าจะเป็นไปตามความคาดหวัง

ขั้นตอนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้

ดิฉันมีเวลาไปนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนทั่วไปที่เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้เอง พบว่า เอกสารประกอบการใช้หลักสูตรของคุณครูจะมีหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทำคำอธิบายรายวิชาเสร็จเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักการการเยนคำอธิบายรายวิชา...แต่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ยังทำไม่เสร็จ...มีเฉพาะโครงสร้ารายวิชา....ดิฉันจึงต้องขายความคิดขั้นตอนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ให้คุณครูท่านนั้นฟัง...จึงอยากจะนำมาฝากแฟน ๆ Blog ของ Nancy ขั้นตอนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้มี ๓ ขั้นตอนนะจ้ะ คือ ๑) การจัดทำโครงสร้ารายวิชา ๒) การจัดทำหน่ายการเรียนรู้ คือการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการบันทึกหน่วยการเรียนรู้ ๓) การตรวจสอบหน่วยการเรียนรู้ .... แต่ทั้งหลายทั้งมวล ถ้าหากเราออกแบบหน่วยการเรียนรู้ดี .... แผนการจัดกิจกรรมเกือบจะสำเร็จไปแล้วกิ่งหนึ่ง....หัวใจสำคัญของขั้นตอนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ คือ การออกแบบการเรียนรู้... สำหรับเรื่องนี้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯจะจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการให้กับโรงเรียนั่วไป ที่ใช้หลักสูตรฯในปีการศึกษา ๒๕๕๓   เร็ว ๆ นี้

แผนพัฒนาสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา

การประชุมปฏิบัติการทำ(ร่าง)แผนพัฒนางานของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มงานนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน มี ดร.พระมหาถนัด อัตถจารี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ดร.เสาวคนธ์ จันทร์ส่องแสง และดร.รัชนีวัลย์ จุลบาท ที่เชิญมาจากประเทศไทย คุณสมัญญา ดุจจานุทัศน์ มือ ICT ที่เคยทำงานที่ กระทรวงการคลัง เข้ามาช่วยทำแผนผังการบริหารงานของสมัชชาสงฆ์ไทย.... และภาพองค์กรในอนาคต อีกแรงหนึง การทำแผนพัฒนาของสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา จะมีการประชุมผ่านระบบ video conference ในวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ ตาม Eastern Time zone

การสอนคิด...กับหลักสูตรระดับห้องเรียน

ปี ๒๕๕๒ ผู้เขียนมีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะทำงานกับสำนักงานวิชาการและมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนคิดตามหละกสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่โรงแรม Royal Benja Hotel กรุงเทพมหานคร ๔ ครั่ง ผู้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานคือ ศึกษานิเทศก์ คุณครู จากทุกภูมิภาค อีกไม่นาน สำนักวิชาการและมาตรฐาน คงจะมีเอกสารฉบับที่เข้าโรงพิมพ์แจกไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีกไม่นานคุณครูก็จะมีเอกสารข่วยในการสอนตามหลักสูตร'๕๑ ผู้เขียนมีภาพเก่า ๆ ที่เก็บไว้มาแบ่งปันให้ชม...ก่อนที่จะเล่าว่าจะนำหลักสูตร' ๕๑... ไปใช้ในระดับชั้นเรียนอย่างไร... ชมรูปกันก่อนนะคะ